در دیار نیلگون خواب

نام تو مرا همیشه مست میکند

در دیار نیلگون خواب

نام تو مرا همیشه مست میکند

در دیار نیلگون خواب

جهــــــــان بیــــــــــمار و رنجــــــور استــــــــــ
دو روزی را کــه بر بالـین این بیــمار بایـد زیستـــ
اگـــــر دردی ز جـــــانش بـــــر نــــدارمــــــ ....
نــا جــوانمردیستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیام های کوتاه
آخرین مطالب
اهل شیرازم :)
روزگارم بد نیست!!
مادری دارم بهتر از برگ درخت...
و دوستانی بهتر از آب روان...


هدیه ای از جانب پلاک 7

دلم برای یکــــــــ نفر تنگ میشود...

نه میدانم چه میکند نه می دانم اکنون کجاست...

حتی خبری از غم و شادی اش هم ندارم....

لبخندش را ندیده ام ....

گریه اش را ندیده ام ......

دستانش را نگرفته ام ...

عطر تنش را نمی دانم ...

فقط می دانم باید باشد...


کادویی از طرف جناب محمدعلی


http://www.axgig.com/images/96844021568683079200.jpg